GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka a odoslaním kontaktného formuláru udeľujete dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Martin Vančo Denmart (IČO: 41897412), so sídlom Továrenska 847/12, 92001 Hlohovec (ďalej iba správca), a to:

  • v rozsahu meno, e-mail a telefónne číslo,
  • za účelom obchodných aktivít správcu (vrátane šírenia obchodných oznamov),
  • po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov od potvrdenia súhlasu.

Udelením súhlasu zároveň povrdzujete, že ste si vedomý/á toho, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť voči správcovi učinené v písomnej forme a odoslané prostredníctvom poštových služieb alebo elektronickou poštou na kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti. Počas celej doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov máte právo na prístup k týmto údajom, a to predovšetkým za účelom kontroly správnosti, úplnosti alebo opravy.

Cookies

O súboroch cookie

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, mobilnom telefóne alebo tablete pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a rôznych preferenciách vzťahujúcim sa k používaniu webu, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Súbory cookie používame na analýzu návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics. Získané analytické dáta nam pomáhajú vyhodnocovať správanie našich návštevníkov. Prostredníctom analytických nástrojov nedochádza ku automatizovanému profilovaniu a na základe získaných dát nie sme schopní identifikovať osoby jednotlivých návštevníkov.

Druhy cookies a ich využitie

Na našich webových stránkach vyhodnocujeme niekoľko druhov súborov cookie. Podľa dĺžky života môžeme cookies rozdeliť na prechodné a persistentné. Prechodné cookies sú vo vašom zariadení uložené do okamžiku než opustíte webovú lokalitu. Persistentné cookies zostávajú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení aj po opustení webovej stránky. Takéto cookies slúžia primárne na to, aby si vás webová stránka pamätala, keď je navštívite znovu. Persistentné cookies môžu byť vo vašom zariadení uložené aj po dobu niekoľkých rokov. Podľa účelu využitia môžeme cookies rozdeliť do štyroch základných kategórií.

  • Nevyhnutné
  • Štatistické
  • Preferenčné
  • Marketingové

Nevyhnutné cookies napomáhajú fungovaniu základných funkcií webovej stránky. Cookies tejto kategórie o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani iných činnostiach podobného charakteru. Odstránenie nevyhnutných cookies by mohli spôsobiť nefunkčnosť webu alebo jeho časti.
Štatistické cookies pomáhajú analytickým nástrojom (v našom prípade Google Analytics) zhromažďovať informácie o tom, ako naše webové stránky používate, ktoré stránky navštevujete, prípadne či ste používaním webu narazili na nejaké chyby. Štatistické cookies nezhromažďujú žiadne informácie osobnej povahy, na základe ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť. Všetky údaje sú anonymné a slúžia iba pre potreby optimalizácie prevádzky našich webových stránok. Preferenčné a marketingové cookies na našich webových stránkach nevyužívame.
Právnym základom pre používanie nevyhnutných a štatistických cookies je oprávnený záujem prevádzkovateľa webových stránok sledovať a vyhodnocovať kvalitu poskytovaných služieb a ich následná optimalizácia.

Ako vymazať súbory cookie

Súbory cookie sú uložené v pamäti vášho počítača alebo mobilného zariadenia, čo znamená, že ich môžete sledovať a mazať podľa vlastného uváženia. Môžete odstrániť všetky uložené cookies, jednotlivé cookies vzťahujúce sa ku konkrétnej webovej lokalite alebo môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby súbory cookie neukladal vôbec. Pri nastavení tohto druhu je pravdepodobné, že niektoré funkcie webových stránok, ktoré pravideľne navštevujete, nebudú fungovať správne.

Štatistické údaje týkajúce sa prehliadania našich webových stránok zhromažďované podľa nastavenia súborov cookie nie sú uchovávané v našich systémoch. V prípade, že máte dôvodné podozrenie, že bolo zasiahnuté do vášho práva na ochranu osobných údajov, môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.